Pedagogisch Beleidsplan  versie 2023

 

 

 

 

 

 

                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   KDV Happy Faces

                                                   Tjalk BV

                                                   Tjalk 25-06/08

                                                   8232 MB Lelystad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

 

Inhoud

 

 1. Inleiding                                                                                                       
 2. Pedagogische uitgangspunten                                                                                
 3. Pedagogisch klimaat
 4. Werkwijze en ontwikkelingsstimulering van de kinderen                            
 5. De emotionele veiligheid                                                                             

                        De leidster-kind interactie

                        Fysieke omgeving

                        Groep

                        Activiteitenaanbod                                                                           

                        Spelmateriaal

 1. Sociale competentie                                                                                    

                        Leidster-kind interactie

                        Fysieke omgeving

                        Groep

                        Activiteitenaanbod

                        Materialenaanbod                                                                            

 1. Persoonlijke competentie                                                                                                     Leidster-kind interactie

                        Fysieke omgeving

                        Groep

                        Activiteitenaanbod                                                                           

                        Materialenaanbod                                                                            

 1. Normen en Waarden

                        Leidster-kind interactie

                        Fysieke omgeving                                                                            

                        Groep

                        Activiteitenaanbod

                        Materialenaanbod

 1. De verzorging van de kinderen                                                                   

                        Dagritme van Happy Faces                                                             

 1. Indeling van de groepen
 2. Veiligheid en EHBO
 3. Hygiëne                                                                                                       
 4. Binnen en buitenruimten
 5. Voeding
 6. Ziekten
 7. Ontruiming- en rampenplan                                                                        
 8. Protocol kindermishandeling
 9. Vierogenbeleid
 10. Vog en continu screening
 11. Ouder doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en het bijhouden van observatie door mentor.                                                          
 12. De kenmerken van de pedagogische aanpak
 13. Pedagogisch beleidsmedewerker en coach                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 1. Inleiding

 

Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad voor de manier waarop er met de  kinderen bij Happy Faces, vestiging Lelystad Tjalk BV om wordt gegaan.

Ouders willen terecht weten in wat voor een omgeving hun kinderen spelen, eten, slapen, zich ontwikkelen, welke geschreven en ongeschreven regels gelden en wat de opvoedkundige opvattingen zijn van de leid(st)ers aan wie zij hun kinderen toevertrouwen. Daarnaast is het van belang om geïnformeerd te zijn over hoe aan het kwalitatieve beleid vorm wordt gegeven.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • Een zo goed mogelijk contact met de kinderen op te bouwen, waardoor zij zich bij ons thuis voelen in een gezellige, veilige en hygiënische omgeving;
 • De sociale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek en creativiteit;
 • De kinderen te observeren, zodat wij de ouders op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van hun kind(eren). De ouders moeten het gevoel hebben dat ze hun kind in vertrouwde handen achter laten en de kinderen zich daar veilig voelen;
 • Een groepsgrootte die moet voldoen aan de kwaliteitseisen (wet kinderopvang) en aan de normen van de CAO kinderopvangregels, omgangvormen te creëren voor normen en waarden;
 • Werken met liefdevolle, professionele en gekwalificeerde leid(st)ers.

 

2.   Pedagogische uitgangspunten

 

We vinden het belangrijk dat het kind begeleid wordt in zijn of haar ontwikkeling. Het gaat om pedagogische begeleiding en stimulering door het aanbieden van begeleiding, communicatie, materiaal en spelmogelijkheden.

Door de indeling van de dag, het aanbod van de activiteiten, de keuze van het materiaal, de inrichting van Happy Faces en de buitenruimte en de manier van werken van de leid(st)ers, wordt geprobeerd om de unieke kwaliteiten van de kinderen te ontwikkelen.

Jonge kinderen krijgen in hun eerste jaren “bagage” mee, waarmee ze het later in de samenleving mee moeten zien te redden. Een voordeel voor kinderen die naar een kinderdagverblijf zijn geweest, is dat fundamentele vaardigheden beheerst worden. Ze hebben ze geleerd sociale contacten te maken, leren elkaars eigenaardigheden accepteren, houden rekening met anderen en hebben zij al iets leren begrijpen van de “regels” en de gang van zaken in een groep. Bovendien leren ze allerlei nieuwe dingen (zoals materialen, kleuren, seizoenen, tellen etc) en wordt de taalontwikkeling enorm gestimuleerd.

 

3.   Pedagogisch klimaat

 

Bij Happy Faces staat de individuele ontwikkeling van het  kind centraal; emotionele (sociale) veiligheid, sociale ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ontdekken van eigen mogelijkheden en grenzen, omgaan met regels, normen en waarden. Ook staat het functioneren en de interactie in groepsverband centraal. Hierdoor wordt een stukje opvoeding doorgevoerd door de leid(st)ers van Happy Faces. Zij voelen zich dan ook betrokken bij de opvoeding van het kind. Het is dan ook belangrijk dat de ouders vertrouwen hebben in Happy Faces en haar leid(st)ers. Ouders moeten met een gerust hart erop kunnen vertrouwen dat hun kind goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan.

Bij Happy Faces moet het kind zich kunnen ontplooien op sociaal emotioneel, persoonlijk, de taalkundig, lichamelijk en de creatief gebied. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door deskundige leid(st)ers, door verschillende activiteiten in de groep en door het aanwezige speel- en leermateriaal. Als uitgangspunt werken wij (indien mogelijk) met de beginselen van de pedagogiek van Reggio Emilia . Deze pedagogische stroming is afkomstig uit Italië. Ieder kind is uniek en moet uitgedaagd worden. Leid(st)ers proberen te kijken naar wat een kind kan, niet naar wat het zou moeten kunnen.

Een belangrijk uitgangspunt in deze pedagogiek is, dat elk kind (ieder mens!) honderd talen tot zijn beschikking heeft. Het is aan ons om kinderen met al deze talen in aanraking te brengen door (samen met hen) te praten, communiceren, bewegen, kleien, knutselen, tekenen, zingen, lezen ….. en nog veel meer. Alleen dan kan elk kind het beste van zichzelf laten zien.

Elk kind is rijk en competent. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd tot leren. Dit houdt in dat een leid(st)er er voor moet waken het kind “de al ontdekte wereld” aan te bieden. Zij hebben de taak te stimuleren en een stapje verder te gaan. Hierdoor worden ze meer begeleider dan leid(st)er.

Een ander belangrijk uitgangspunt is respect. Om vanuit het kind te kunnen werken, moet de leid(st)er oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het zich ontwikkelt en hem hierin respecteren. Het gaat er niet om wat een kind nog niet is en nog niet kan, maar om wat het kind al wel is en kan!

 

Happy Faces ziet de implementatie van een VVE-programma als meerwaarde voor kinderopvang. Daarom hebben in 2013 vijf leidsters een training VVE Piramide gevolgd en deelcertificaat 1 behaald. Ieder jaar is er een studiedag voor al onze werknemers, waarbij een deel van de dag aandacht wordt besteed aan VVE. Het doel hiervan is dat de pedagogisch medewerkers een gemeenschappelijke VVE basis hebben, die voor iedereen gelijk is en waarmee de kinderen bekwaam worden gemaakt. Zo kan iedere leid(st)er de onderdelen van de thema’s in de praktijk kan toepassen.

VVE Piramide sluit goed aan bij het pedagogisch klimaat wat wij willen bieden. De werkwijze stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in alle ontwikkelingsgebieden. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Elk kind krijgt de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

 

 1. Werkwijze en ontwikkelingsstimulering van de kinderen

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, willen wij de kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Om te beoordelen welke aanpak (leidster-kind interactie, fysieke omgeving, de groep, welke activiteiten en spelmateriaal) in aanmerking komt om de deze visie te realiseren zijn er 4 ontwikkelingsgebieden van elkaar te onderscheiden:

 • emotionele veiligheid
 • sociale competentie
 • persoonlijke competentie
 • normen en waarden

Hieronder volgt een beschrijving van de werkwijze van deze ontwikkelingsgebieden (uitgelegd via de vijf instrumenten). Deze beschrijving is een grote basis voor de leid(st)ers van Happy Faces. Toch kan de werkwijze van de ene groep leidsters iets verschillen van een andere. Dit hangt dan af van de kinderen of samenstelling van de groep (bijv. leeftijden of aantallen van kinderen). Bijvoorbeeld het belonen of oplossen van conflicten kan verschillen per groep. Dit wordt uitgebreid in werkoverleg en/of teamvergaderingen besproken.

 

 

 1. De emotionele veiligheid

 

De leidster-kind interactie

Bij Happy Faces wordt een sfeer gecreëerd van veiligheid en vertrouwen. Het kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn omgeving. Of het nu alleen iets doet, met een paar anderen of met een hele groep, hij/zij moet zich hierbij veilig voelen. De relatie tussen kind en leid(st)er is hier heel belangrijk. Deze relatie is een basis voor het zich veilig voelen in zijn omgeving. Hechtingsgedrag is een belangrijk begrip in dit geheel. Kinderen hebben behoefte aan een gevoelsrelatie met een volwassene, dat zal thuis de ouder zijn en hier bij Happy Faces de leid(st)er. Deze gevoelsrelatie is per kind verschillend en hangt af van de leeftijd.

Bij een baby moet het hechtingsgedrag nog ontwikkeld worden. Toch zijn er in de eerste levensjaren al hechtingspatronen te zien, bijvoorbeeld eenkennigheid (bij gemiddeld 8 maanden), scheidingsangsten (gemiddeld 9 tot 12 maanden) en terugkomende scheidingsangsten (3 plus). Hier moeten de leid(st)ers op inspelen om de hechting en geborgenheid van de kinderen te optimaliseren. Bij baby’s zal veel aandacht geschonken worden aan knuffelen, fysiek contact, rituelen en/of spelletjes bij het verschonen. Ook bij dreumesen en peuters is fysiek contact belangrijk, te denken valt aan een knuffel of een aai over de bol. Positieve aandacht is ontzettend belangrijk voor alle kinderen van elke leeftijd. Zo zullen de kinderen altijd positief worden benaderd en worden beloond.

Ook is het belangrijk dat er vaste leid(st)ers op te groep staan en dat er niet veel wisselingen zijn bij de leid(st)ers. Zo maken we ook gebruik van stagiaires, zodat door de leid(st)ers aan hechten, emotionele en sociale geborgenheid ruimschoots de tijd genomen wordt (proberen om sommige momenten van de dag op een 1 op 1 situatie te komen).

De kinderen leren met elkaar rekening te houden, samen te spelen, emoties te verwerken en het zelfgevoel te ontwikkelen. Zo wordt er gecommuniceerd met de kinderen. Dan proberen de leid(st)ers juist om de kinderen hun eigen grens aan te laten geven. Zo komen ze dan voor zichzelf op, zodat ze niet ondergesneeuwd worden door de wat mondigere (of grotere) kinderen. Door deze interactie wordt geleerd en ontwikkeld. Op zo’n manier dat ze zich veilig en vertrouwd voelen op het kinderdagverblijf. Er wordt door de leid(st)er met respect gecommuniceerd naar de kinderen en ook onderling tussen de leid(st)ers. Communiceren staat hierbij centraal.

 

Fysieke omgeving

Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen in de binnen- en buitenruimten van Happy Faces. Elke groep (baby, dreumes/peuter) heeft een eigen ruimte met aansluitend een eigen buitenruimte. De binnenruimtes zijn licht en ruim en hebben door de vele ramen veel lichtinval.

Ook in de binnenruimte wordt geprobeerd met een vaste structuur te werken. Zo liggen de meeste spellen, speelgoed, knutselmateriaal of dingen op dezelfde plaats, zodat de kinderen het zelf kunnen pakken. Ook meubels proberen we zo weinig mogelijk te verplaatsen om steeds maar weer die herkenning voor de kinderen te krijgen. Zo voelt een kind zich vertrouwd, geborgen en veilig. Duidelijkheid en herkenning (plaats materialen) staan hierbij centraal.

 

Groep

In Lelystad op de Tjalk BV werken wij met twee horizontale groepen( d.w.z. de kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar op de groep) en één verticale groep (d.w.z. kinderen van 0 tot 4 jaar) . De groepsgrootte van de groepen wordt later in dit pedagogisch beleidsplan vermeld.

Het is belangrijk voor de geborgenheid van het kinderen om met stamgroepen te werken, met dezelfde kinderen, zodat ze elkaar steeds weer herkennen en zich kunnen hechten aan elkaar.

De leid(st)ster zorgt ervoor dat het kind zich thuis voelt in de groep. Bij de intake wordt met de ouder(s) onder andere gesproken over de werkwijze van de leid(st)ers, maar ook uitvoerig gesproken over het kind zelf. Praktische zaken, zoals slapen in een slaapzak, heeft het een speen of knuffel, komen aan bod. Maar ook het karakter en fase van ontwikkeling. Op deze manier kunnen de leid(st)er beter inspelen op de wensen van ouder en kind.

Als het kind over moet naar een andere groep, worden voorgaande onderwerpen opnieuw besproken met de ouder(s) en leid(st)ers van de huidige stamgroep. Er wordt extra aandacht geschonken aan dit kind. Als een kind zich onprettig voelt, doet de leid(st)er er alles aan om het kind zich veilig en geborgen te laten voelen. Ook wordt er tussen de groepen goed en uitgebreid gecommuniceerd over het proces van over laten gaan. Eventueel worden de kinderen door de eigen leid(st)er naar de andere groep gebracht de eerste keren en wordt dan weer teruggebracht door de nieuwe leid(st)er van de nieuwe groep. De leid(st)er heeft hierin een hele belangrijke taak. Bij wennen op een andere (nieuwe) groep en bij het buiten spelen verlaat het kind zijn eigen stamgroep.

’s Ochtends (opstart van de dag) en ’s avonds (afronden van de dag) worden de kinderen bij elkaar gebracht. De kind-leidster- ratio wordt hierbij niet overschreden en de veiligheids- en gezondheidsprotocollen zullen hierbij worden nageleefd.

Een kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

 • Op verzoek van een ouder, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
 • Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De medewerkers op de groep brengen u op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van de stamgroep van uw kind.  
 • Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.
 • Indien voor een aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.

Wij vragen hierbij om schriftelijke toestemming van de  ouder(s).

 

Activiteitenaanbod

De structuur van een dag op het kinderdagverblijf voor een kind ligt vast. Er zijn vaste tijden voor eten, drinken, slapen, spelen, iets gezamenlijks doen of samen liedjes zingen. Deze vaste momenten bieden zekerheid en structuur. Dit is de basis van de geborgenheid op de groep. De aan te bieden activiteiten hangen af van de leeftijd van het kind. Ook hier weer worden de activiteiten aangeboden en het kind krijgt de vrijheid te leren en te spelen in zijn eigen tempo.

 

Spelmateriaal

Op de groepen is ruim spelmateriaal aanwezig voor de leeftijd van die kinderen. Het materiaal zal gedeeltelijk op vaste plaatsen liggen, zodat de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen. Dat is vooral zo bij de oudere kinderen. Daar liggen de spullen ook op kindhoogte. De leid(st)ers stimuleren hierin de kinderen bij het kiezen. Aan spelmateriaal kan gedacht worden aan: spullen uit de volwassenenwereld (potten, pannen, etc.), fantasiemateriaal zoals; (poppenhuis)poppen, meisjes- en jongenspoppen, kleertjes, lappen, fornuisje, poppenbedje, poppenwagen, verkleedkleren, knuffelbeesten, auto’s, garage’s of teken- en knutselmaterialen. Alle groepen hebben een grote bank staan waar ze lekker op kunnen rusten of hangen met of bij andere kinderen of leid(st)er. De babygroepen werken met veel zachte materialen.

 

6. Sociale competentie

 

Leidster-kind interactie

Een kinderdagverblijf biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin kinderen samen spelen, eten, samen delen en samen conflicten proberen op te lossen. De leid(st)er begeleidt de kinderen in spel en communicatie tussen kinderen. Door praten worden dingen duidelijk gemaakt en conflicten opgelost. De leid(st)er benoemt het gedrag van de kinderen (dreumes en peuters). Zo proberen de leidsters de sociale vaardigheden bij de kinderen te stimuleren, bijvoorbeeld: samen spelen en delen, elkaar helpen, luisteren naar elkaar, opruimen, zuinig zijn op eigen spullen en die van anderen, elkaar geen pijn doen, samen uitpraten en weer goed maken, respect hebben voor elkaar, regels leren accepteren en nakomen. Deze opsomming hierboven zullen vooral plaats vinden op de dreumes- en peutergroep. Daar heeft de leid(st)er echt de taak van begeleiden van de kinderen. De basisregels bij de groepen zijn al gesteld door de leid(st)ers, de peuters en dreumesen worden binnen deze lijnen begeleidt en gestimuleerd. Bij de baby’s zullen de leid(st)ers vooral zacht corrigerend moeten optreden. Het niet laten afpakken van speelgoed, duwen en bijvoorbeeld trekken. Vaak is het bij de baby’s al genoeg om corrigerend op te treden: het afgepakte weer teruggeven aan de eerste eigenaar of de baby’s ergens anders laten spelen in de ruimte.

Leid(st)ers geven zelf in elke sociale vaardigheid altijd het goede voorbeeld. 

 

Fysieke omgeving

De groepen beschikken over een grote binnen- en buitenruimte. Kinderen kunnen hierin ongestoord samen spelen. Er zijn rustige plekken en actieplekken. Verschillende hoekjes zijn gecreëerd waar twee, maar ook wel vijf kinderen samen iets kunnen doen.

 

Groep

Kinderen moeten nog veel leren in groepsverband. Door begeleiding van de leid(st)er, maar ook door het observeren van een ander kind, leert het kind bij. Naarmate het kind ouder wordt, zal een kind meer rekening moeten gaan houden met een ander. Dat besef is er nog niet bij een baby. In de eerste maanden op de babygroep ligt het accent dan ook meer op verzorgen van de baby, waarin geborgenheid en veiligheid boven aan staan. Daarna komt het ontdekken pas en socialiseren op de groep. Bij de dreumesen en peuters ligt wel het accent op samenwerken, delen en respecteren. Doordat opvang in een groep plaatsvindt, moet een kind al snel rekening gaan houden met anderen. Heel vaak gebeurt dat natuurlijk al spelenderwijs.

 

Activiteitenaanbod

Vele vaste activiteiten zoals eten, drinken, slapen, spelen of wandelen gebeuren  in groepsverband. Kinderen leren hier dat ze moeten wachten op hun beurt en dat ze eventueel moeten delen. Zo leren ze rekening met elkaar te houden. Andere activiteiten, zoals samen lezen, voorlezen, dansen, zingen of muziek maken dagen uit tot samenspel.

 

Materiaalaanbod

Spelmateriaal moet uitdagend en grensverleggend zijn en houdt natuurlijk altijd rekening met de leeftijd, geslacht of cultuur. Het spelmateriaal moet het sociale aspect benadrukken en stimuleren. Te denken valt aan (voor)leesboeken, kijkboeken, verschillende tafelspelletjes, verkleedspelletjes, bouwhoek, keukentje, garage en autootjes, speelhuis en ballenbak.

 

 7. Persoonlijke competentie

 

Leidster-kind interactie

De leid(st)er stimuleert het kind en daagt het uit om zijn persoonlijke grenzen op te kunnen zoeken. Ook gaat de leid(st)er in op een eigen initiatief van het kind, beloont en complimenteert het kind waar het maar kan. Hij/zij biedt steun, oefent, helpt en troost het kind.

Elk kind is anders en ontwikkelt zich anders. Daar moet altijd rekening mee gehouden worden bij deze persoonlijke competentie. Er moet per kind goed gekeken worden wat het al kan op bijvoorbeeld motorisch gebied of op de taal/spraak ontwikkeling. Als het kind zich sociaal veilig voelt en geborgen in de groep, dan zal hij zich persoonlijk ook goed kunnen ontwikkelen. Deze drie ontwikkelingsgebieden liggen ook voor een leid(st)er heel dicht bij elkaar en zijn door elkaar heen verweven.

De leid(st)ers van de babygroep en verticale groep zullen veel praten tegen de baby’s. Ze kunnen allerlei geluidjes maken, verstopspelletjes doen, om zo taal en cognitieve ontwikkeling te stimuleren. Bij baby’s zullen de leid(st)ers veel voordoen (bij speelgoed, spelletjes)  en veel herhalen. De leid(st)ers zitten dan ook vaak tussen de baby’s op de grond. Ze zitten er gezellig bij. Bij de dreumesen en peuters zullen de leid(st)ers veel moeten begeleiden in spel en leren. Vaak zitten de leid(st)ers ook bij het spel van een garage, poppenhoek of bouwhoek en spelen dan ook gewoon mee.

Het praten van de leid(st)ers op alle groepen is natuurlijk belangrijk. Leid(st)ers van alle groepen zullen ook geduldig moeten zijn met het leren van nieuwe dingen, eten, spelen etc. Altijd beter dat het kind het zelf doet, maar langzaam, dan dat de leidster het doet, zodat het maar snel klaar is.

 

Fysieke omgeving

In de ruimtes binnen en buiten moet de mogelijkheid geboden worden tot autonoom spel en eigen initiatief. Zo zijn er hoekjes, waar ook kinderen eventueel alleen zich kunnen terugtrekken of kunnen spelen. Hierin is natuurlijk te denken aan rustige zit, lees of bouwplek.

 

Groep

Tot 4 jaar is het vaak zo dat de “ïk”persoon heel erg belangrijk is voor het kind. Vaak spelen vele dreumesen en peuters nog naast elkaar en niet met elkaar. Zo zullen ze wel heel veel van elkaar leren, ook al spelen ze naast elkaar. Door elkaar te observeren en te bekijken worden veel gedragingen overgenomen en ingevuld door de eigen “ïk”van het kind. Ook hier weer net als in de andere ontwikkelingsgebieden, is de vaste structuur van de groep belangrijk.

Ook bij baby’s wordt veel gekeken en nagedaan. Het is altijd leuk om baby’s als ze nog niet kunnen lopen of kruipen lekker bij elkaar neer te zetten, zodat ze naar elkaar kunnen kijken en leren.

 

Activiteitenaanbod

In de groep zullen groepsmomenten zijn, maar ook individuele momenten. Na een basisgevoel van veiligheid, kunnen de kinderen zelfstandig worden. Ook in de activiteiten is het belangrijk om te bevestigen wat ze al kunnen en niet wat ze nog niet kunnen of moeten kunnen. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: vrij spelen, samen spelen, fantasie- en rollenspel, vormen en kleuren, dagen, seizoenen, tellen, zingen, spelen met klanken, geluiden, ritmes, (tafel)gesprekken, (voor)lezen, activiteiten voor de grove en de fijne motoriek uitdagende spelmogelijkheden, omgaan met gevaar, dans en bewegingsspel.

 

Materiaalaanbod

Happy Faces heeft spelmaterialen die ook voor individuele momenten kunnen worden gebruikt. Dit vooral om de zelfoverwinning, de zelfstandigheid en de redzaamheid te stimuleren. Zo is er op de groepen o.a. fantasiemateriaal zoals poppen, poppenkasten, kleertjes, keuken, poppenwagen, poppenspullen, auto's, winkel, verkleedspullen, puzzels, vormen, kleuren, dagen, tellen, bouwconstructiemateriaal, (voor)leesboeken, kijkboeken, cd’s met liedjes of geluiden van dieren en alledaagse dingen, bouw- en constructie-

Materiaal, poppen, knuffels, driewielers, steppen, loopwagens, glijbaan, matrassen, kussens, matten, kralen, kleur- en tekenpotloden, prikpennen, zand en water, voelkleed, klei, verf, plaksel en paper.

 

 8. Normen en Waarden

 

Leidster-kind interactie

Kinderen worden bij Happy Faces duidelijk gerespecteerd door de leid(st)ers, stagiaires en andere aanwezigen. Leid(st)ers zijn in alles het voorbeeld voor de kinderen. Leid(st)ers wordt een enorme voorbeeldrol gegeven en dienen ook als rolmodel te worden voorgespiegeld. Zo zullen de leid(st)ers zelf ook goed gaan kijken naar de normen en waarden van deze tijd en deze ook uit te dragen naar de kinderen toe. Situaties worden nagebootst of naverteld om normen en waarden duidelijk te maken. Er wordt over gepraat en nagepraat door leidsters en kinderen. Duidelijke uitleg wordt gegeven over wat wel of niet kan, bijvoorbeeld tafelmanieren, niet vloeken, slaan of schoppen, je excuses aanbieden of een kusje geven om het weer goed te maken.

Regels, afspraken en omgangsvormen worden gemaakt t.o.v. de kinderen en leidsters en ouders. In teamvergaderingen worden deze afspraken dikwijls besproken.

Ook hebben we vandaag te maken met kinderen uit verschillende culturen in het kinderdagverblijf. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het eten. Vaak wordt er dan door de kinderen gevraagd waarom een kind iets wel of juist niet mag eten. Het is dan aan de leid(st)er om dat goed uit te leggen. De leid(st)er moet dat dan zo doen dat alle kinderen zich prettig voelen in deze situatie. De kinderen die iets anders eten moeten ook niet het gevoel krijgen anders te zijn of in een uitzonderingspositie te komen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die zich anders kleden of er anders uitzien. Hier ligt een grote taak van de leid(st)er om alle kinderen met respect en gelijkheid te behandelen. We gaan daarom ook altijd van het kind uit en doen alles om het kind zich fijn, veilig en geborgen te voelen..

Het algemeen beschaafd Nederlands wordt door de leid(st)ers gebruikt.

 

Fysieke omgeving

Er zijn heldere en goede afspraken gemaakt over wat er in een ruimte wel en niet kan. Belangrijk is het dat kinderen ook verantwoordelijkheden leren en betrokken worden bij het opruimen en schoon houden van de ruimtes. Dat kan je dan ook best wel aan de dreumesen en peuters vragen om het speelgoed op te ruimen.

 

Groep

In de groep worden afspraken gemaakt over omgangsvormen. Zo wordt er met de kinderen ook veel gesproken over hoe iets nu moet. Zo proberen we bij binnenkomst en naar huis gaan aan het eind van de dag op een goede manier welkom en afscheid te nemen. Dat gebeurt ook al bij de baby’s. Bij binnenkomst worden de kleintjes welkom geheten door de leid(st)er en bij het weggaan wordt uitgebreid gezwaaid.  Ook bij het eten en drinken op de groep wensen we elkaar altijd een smakelijk eten (ook met liedjes) en proberen we goede tafelmanieren aan te houden.

Ook zullen er regels moeten zijn op de groepen, zoals bijvoorbeeld niet rennen binnen, niet tegen de kinderen aanbotsen en in de slaapkamer ben je stil voor jezelf maar ook voor de anderen (dreumes, peuters). Bij de baby’s worden deze regels spelenderwijs al bijgebracht. Zo weet een baby ook dat als ze in de slaapkamer liggen, ze gaan slapen. Ook zij klappen bij het tafelliedje vrolijk mee en gaan daarna lekker eten.

 

Activiteitenaanbod

Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Hierdoor bouwen zo ook een “alles met elkaar” gevoel op. Door de terugkerende activiteiten (eten, drinken, slapen, samen spelen) te hebben, wordt ook aandacht voor de dingen in het leven gemaakt.

Bij Happy Faces wordt veel waarde gehecht aan vieringen. Dit versterkt ook de groepsband. Zo vieren wij verjaardagen, Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst etc. Deze rituelen zijn belangrijk voor een kind. Wat zich in onze maatschappij afspeelt op dat tijdstip willen wij graag overbrengen op de kinderen.

 

Materiaalaanbod

Spelmaterialen zijn nodig om rollen of dingen uit het dagelijks leven te oefenen. Te denken valt aan keukenspulletjes, fantasiemateriaal zoals poppen, poppenkasten, kleertjes, keuken, poppenwagen, poppenspullen, auto's, winkel, verkleedspullen, (voor)leesboeken, kijkboeken, imitatiespellen.

 

9.  De verzorging van de kinderen

 

De leid(st)ers bij Happy Faces zijn allemaal in bezit van een diploma volgens de eisen gesteld in de wet en de CAO kinderopvang. Ook moeten zij een verklaring van goed gedrag overleggen. Wanneer er sprak is van een nieuwe collega, zal er altijd boventallig worden meegedraaid op de groep. Zo kan de leidster de kinderen leren kennen en ook de werkwijze van Happy Faces.  

 

Happy Faces begeleid stagiaires in opleiding, deze worden dan boventallig ingezet. Stagiaires hebben een boventallige taak. Zij staan altijd samen met een pedagogisch medewerker van Happy Faces. Stagiaires zullen samen met de pedagogisch medewerker taken verrichten op hun niveau zoals: boekjes lezen, eten geven, boekjes schrijven en ouder contacten. Het begeleiden van de stagiaires gebeurd door een vaste medewerker van Happy Faces. Gezamenlijk bespreken zij de het begeleidingsplan stagiaires (zie GGD map) en te verrichten opdrachten/examens vanuit school. De examens van de stagiaires worden afgenomen door de beoordelaar van Happy Faces. Dit wordt vastgesteld met de begeleider van de stagiaire. De stagiaires moeten eveneens een verklaring van goed gedrag aandragen en hebben een stageovereenkomst vanuit school. Wanneer een stagiaire in het laatste jaar pedagogisch medewerker niveau 3 zit en functioneert zoals Happy Faces verwacht, kan zij ingezet worden met vakanties/ziekte.

 

In geval van nood, weten de leid(st)ers hoe ze moeten handelen en wie ze moeten bellen voor hulp en ondersteuning. Extra leid(st)ers of stagiaires kunnen van een andere groep komen en ook zijn er telefoonnummers van leid(st)ers in de buurt beschikbaar om te bellen. Het hele protocol achterwacht zit in de map ggd bij veiligheid management en ligt op iedere groep en op kantoor. 

De verzorging van kinderen vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de leid(st)ers. Bij het verzorgen van de kinderen wordt vooral gelet op:

 

 • groepsgrootte
 • dagritme
 • veiligheid
 • hygiëne
 • omgeving (binnen en buiten)
 • voeding
 • ziek zijn
 • ontruimingsplan
 • protocol kindermishandeling

 

 

Hieronder het dagritme van Happy Faces:

 

07.00               Happy Faces opent haar deuren

07.00-09.00    Kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers. 

09.00-09:30    Fruit eten, roosvice/limonade drinken en zingen van liedjes.

09.30-09:45    Verschoontijd. Iedereen een schone luier en/of een plas op de wc.

09:45-11.15    Baby’s en de kleine kinderen en die moe zijn gaan slapen, de rest                                               gaat lekker spelen Bij mooi weer kan dat ook buiten of er wordt een

activiteit gedaan.

11.15-11.30    Verschoontijd. Iedereen een schone luier en/of een plas op de wc.

11.30-12.30    Samen met de kinderen bruin brood eten met melk.

12.30-14.30    Kinderen die willen slapen gaan slapen, de grotere kinderen

die niet gaan slapen, gaan een rustige activiteit doen. Peuters op stretchers en baby’s in de slaapkamer.

14.30-14:45    Kinderen worden verschoond en aangekleed.

14:45-15.30     Kinderen krijgen een cracker, liga, rijstwafel en wat limonade/roosvice. Er wordt gezamenlijk gegeten.

15:30-18.30    Kinderen gaan spelen tot dat ouders/verzorgers hen weer komen                                                 halen.

17.00               Verschoontijd en nog even wat drinken. Warm eten voor wie dat                                      mee heeft gekregen van thuis.

18.30               Happy Faces sluit haar deuren

Het is mogelijk dat kinderen de groep verlaten om in de tuin te spelen of buiten een activiteit zullen doen. Dit gebeurt alleen met voldoende beroepskrachten. De leidster-kind ratio wordt hierbij nooit overschreden.

 

 

 

10. Indeling van de groepen

 

De vestiging Lelystad Tjalk BV heeft drie groepen te weten:

 • verticale groep      leeftijd 0 tot 4 jaar       max. 16 kinderen per dag
 • peutergroep          leeftijd 2 tot 4 jaar       max.   8 kinderen per dag
 • babygroep             leeftijd 0 tot 2 jaar       max.   8 kinderen per dag

 

 

 

*Wennen en overgang naar volgende stamgroep:

 

Kinderen die voor het eerst komen op Happy Faces komen samen met de ouders wennen volgens het wenschema.

Ouders krijgen een uitnodiging om te komen voor de intake van het kind. De groep en de bijbehorende mentor worden getoond aan de ouders. De intakeformulieren worden gezamenlijk ingevuld. Alles wat de kinderopvang moet weten over het kind zal op dat moment besproken worden.

Het kind blijft nu ongeveer een uur wennen en wordt dan weer opgehaald door de ouder(s).

Vervolgens worden er nog 2 wenafspraken gemaakt , afhankelijk van hoe het kind het heeft gedaan. Wanneer een kind overgaat van de babygroep naar de peutergroep , dan volgt er een zelfde wenprocedure. De mentor van het kind begeleid dan het kind en de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Hoe dit allemaal verloopt wordt ook beschreven en bijgehouden in het observatieboekje van het kind. Ouders mogen ten alle tijden een oudergesprek aanvragen op de groep, hier zal dan een afspraak voor worden gemaakt. Wanneer ouders het observatieboekje willen inzien kunnen zij dit aangeven bij de mentor. Het observatieboekje is bedoeld om de ontwikkeling van het kind bij te houden, dit gebeurd door de mentor van het kind.

 

Ieder kind heeft een eigen stamgroep en de daarbij behorende vaste beroepskrachten. Wanneer een kind ruilt of extra komt (hier zijn kosten aan verbonden), dan kan dat alleen wanneer het kindratio dat toelaat. Het kan met toestemming van de ouders dat het kind wordt opgevangen op een andere groep of vestiging. Ouders tekenen hier ook voor. Alle andere momenten dat een kind wordt opgevangen op een andere groep wordt in overleg gedaan met ouders. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte van een leidster. Ook wanneer er buiten de deuren van Happy Faces een activiteit is worden de ouders op de hoogte gesteld.

 

 

11  Veiligheid en EHBO

 

Om de veiligheid bij Happy Faces te waarborgen hebben we een risico-inventarisatieplan gemaakt betreffende de veiligheid en gezondheid. Wij proberen deze plannen om de zes maanden te controleren, bij te stellen en/of te evalueren. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • controle van spelmateriaal en meubilair, bij aanschaf en gebruik
 • toezicht op de kinderen bij binnen en buitenspelen
 • veiligheid van de binnen en buitenruimtes
 • ongevallenprotocol
 • aanpassen, wijzigen van huisregels

Vanaf januari 2018 moet er minimaal 1 pedagogisch medewerker in het bezit zijn van een gecertificeerd diploma EHBO. Alle vaste personeelsleden van Happy Faces hebben de goedgekeurd  diploma behaald in februari 2020. De herhaling wordt ieder jaar gedaan.

 

 1. Hygiëne

 

Ook bij hygiëne van Happy Faces maken we gebruik van een inventarisatieplan die om de 4 maanden wordt gecontroleerd. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • reinigen van speelgoed
 • persoonlijke hygiëne  van de leidsters
 • persoonlijke hygiëne van de kinderen
 • schoonmaak van Happy Faces
 • gebruik en verschonen van beddengoed, handdoeken en vaatdoeken

 

 1. Binnen en buitenruimten

 

Bij Happy Faces zijn de ruimten zo ingericht dat de kinderen er samen kunnen spelen, maar zich ook kunnen terugtrekken in een zit- of speelhoekje. Wanneer kinderen doorstromen in een “nieuwe groep” heeft het nieuwe ontdekking- en speelmogelijkheden. De groepsruimten en sanitaire ruimten worden iedere dag schoongemaakt.

Volgens de nieuwe wet Kinderopvang moet er voor elk kind in de groep 3,5 m2 speelruimte zijn. Happy Faces voldoet aan deze eis.

Ook is er een zorgvuldige keuze gemaakt voor het meubilair. Vanuit de overheid is het verplicht gesteld hoog te zitten. Zo heeft Happy Faces hoge verrijdbare tafel met banken er aan vast. Ook bedjes, commodes en babyboxen zijn hoog uitgevoerd.

 

Net als de binnenruimten zijn ook de buitenruimten met zorg ingericht. De buitenruimten hebben zowel zon als schaduw. De ruimten zijn zeer geschikt om te fietsen, rennen en om spelletjes te doen. Er zijn verschillende fietsjes. Ze kunnen ook spelen in de zandbak of spelen met ander buitenspeelgoed

We vinden het erg belangrijk dat de kinderen veel naar buiten gaan.

Volgens de nieuwe Wet Kinderopvang moet er tussen de 3,5 m2 buitenruimte beschikbaar zijn voor elk kind.

 

 

 1. Voeding

 

De kinderen (van baby tot 4 jaar) krijgen bij Happy Faces een keer per dag vers fruit. Wij houden rekening met allergieën en diëten of andere voeding (i.v.m. cultuur of religie) van de kinderen. We bewaken tevens de samenstelling en variatie van de voeding. We volgen ook de voedingsadviezen van de consultatiebureaus van de baby’s. Ouders zijn op de hoogte gesteld dat de voeding direct in de koeling moet worden gezet en voorzien moet zijn van datum en naam. Happy Faces gaat vanaf januari stoppen met het warm eten geven aan nieuwe kinderen. De kinderen die het op dit moment krijgen blijven het krijgen tot ouders dit niet meer meegeven.

Ouders zijn op de hoogte gesteld dat de voeding direct in de koeling moet worden gezet en voorzien moet zijn van datum en naam.

Vanaf ongeveer 7 maanden gaan de kinderen mee in het ritme van voeding van Happy Faces. Wanneer kinderen iets niet mogen kijkt Happy Faces naar een alternatief en anders nemen de ouders een vervangend product mee. .

 

15Ziekten

 

Een ziek kind hoort thuis te blijven. Mede door de extra zorg van het zieke kind  en besmettingsgevaar voor andere kinderen is het niet verantwoord zieke kinderen te laten komen. In het ziektereglement staat waarneer een ziek kind niet mag komen naar dagverblijf.

Bij eventuele ongelukken gaan wij direct met het kind naar een eerste hulppost.

Op Happy Faces worden geen medicijnen gegeven, behalve als een kuur zou moeten worden afgemaakt (zoals bij antibiotica). Ouders moeten in dat geval vooraf het formulier ‘toediening medicijnen’ invullen. Een paracetamol of ander pijn of koortsverlagend middel wordt niet door de leidsters gegeven.

 

 

16. Ontruiming- en rampenplan

 

Alle vestigingen van Happy Faces beschikken over een ontruiming- en rampenplan. Er wordt periodiek geoefend met dit plan.

De BHV’ers van Happy Faces zijn verantwoordelijk voor jaarlijks ontruimen van het pand. Gedurende het jaar houden zij toezicht op alles mbt veiligheid van Happy Faces en indien nodig ondernemen zij stappen.

 

 

17. Protocol kindermishandeling

 

Happy Faces beschikt over een protocol meldcode kindermishandeling. Alle leid(st)ers zijn op de hoogte van deze meldcode en weten hoe te handelen. Wanneer het vermoeden daar is zal het stappenplan worden nageleefd. De aandacht functionaris Nancy Buzeijn wordt bericht wanneer er sprake is van zorgen mbt een kind, ouder of collega. Er zal overleg zijn met de ouder van het kind. Wanneer de zorgen blijven of er rede is tot direct ingrijpen zal er contact worden gelegd met Veilig Thuis.

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag van een pedagogisch medewerker, dan zal er direct contact zijn met de houder van Happy Faces. Ook hierna kunnen vervolgstappen worden ondernomen naar de vertrouwensinspecteur 09001113111.

 

18. Vierogenbeleid

 

Het vierogenprincipe is sinds 1 juli 2013 in werking. Dit houdt in dat er continu een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding.

Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of mee te luisteren. Op Happy Faces streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen op de groep.

 

 

 

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:

 1. Één beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar.
 2. Één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar
 3. Één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar

 

Het vierogenprincipe is sinds 1 juli 2013 in werking. Dit houdt in dat er continu een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding.

Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of mee te luisteren. Op Happy Faces streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn, dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen werken op de groep.

 

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:

 1. Één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.
 2. Één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar
 3. Één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar

 

Happy Faces is bekend met de 3 uurs regeling.

Leidsters houden de groeplijsten bij op welke tijden de kinderen gebracht en gehaald worden. Dit is inmiddels zo een gewoonte geworden en daardoor dus een nieuwe manier van werken is geworden. Uit de lijsten komt duidelijk naar voren dat de leidsters gedurende de breng tijd tussen 7-9.00 en haal tijd tussen 16.00 en 18.30 inloop van de kinderen met hun ouders hebben.

 

Happy Faces hanteert de BKR die aangeeft hoeveel kinderen er op een groep mogen en hoeveel personeel er ingezet moet worden.

 

Vanaf 8.00 merk je een verhoging kind aantallen in de ochtend.

Wanneer de leidsters kunnen zal er nog samen worden gestaan met een andere stamgroep van dezelfde leeftijd. Dit zal in de ochtend tot half negen zijn en in de middag zijn na vijf uur zijn.

In de middag zijn zeker tot 17.30 veel kinderen in het gebouw.

In de pauze momenten van de leidsters tussen (13.30 en 14.30), voegen de groepen samen en liggen er veel kinderen te slapen. In deze tijd gaan de leidsters pauze houden. En staan er geen leidsters alleen op de groep.

 

Vanaf 8.00 tot 9.30 wordt de drie uurs regeling dus overtroffen (1.5 uur)

In de pauze tussen 13.30 tot 14.00 en van 14.00 tot 14.30 (1 uur)

Vanaf 16.00 tot 17.30 wordt de drie uurs regeling overtroffen (1.5)

 

Om dit probleem op te vangen het volgende:

 

Op de vestiging Noordersluis blijven de babygroepen geel en rood langer samen en de peutergroepen blauw en groen  in de ochtend langer samen staan tot 8.30. en in de middag voegen zij samen vanaf 17.00.  Zo vangen wij de ochtend en de middag met elkaar op. Tussen de middag slapen er veel kinderen en dan kan er makkelijk samen worden gestaan en pauze worden gehouden.

 

Vestiging Tjalk heeft drie groepen en daardoor is dit op de volgende manier op gevangen:

De verticale groep en de peutergroep werken de ochtend en middag op dezelfde manier als de Noordersluis samen. Ook in de pauze voegen zij samen.

Omdat wij merken op de babygroepen dat er dagen tussen zitten dat er vroeg baby’s worden gebracht en laat worden gehaald hebben wij met het personeel het volgende af gesproken. De stagiaire vanaf 3e jaars nivo 3/4 wordt ingezet met een tussen dienst. Wanneer dit niet mogelijk is werken de babygroepen volgens onderstaand rooster.

Op maandag dinsdag en donderdag

Open dienst van 7.00 tot 16.30

Sluit dienst  van 9.00 tot 18.30

 

Afwijking 3 uursregeling

Noordersluis en Tjalk (peuters/verticaal en babygroep woensdag en vrijdag)

Tussen 8:30-9:30

Tussen 16:00-17:00

 

Babygroep Tjalk op maandag dinsdag en donderdag

Tussen 8:9:00

Tussen 12:30-13:30

Tussen 16:30-17:30

 

(hier kan ivm planning altijd wat verandering in zijn.geen dag is hetzelfde in de kinderopvang)

 

 

Het doel van de maatregel is het voorkomen van situaties waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik bij kinderen in de dagopvang. Op deze vestiging zijn onderstaande maatregelen van toepassing. Deze zijn tot stand gekomen in samenspraak met de oudercommissie.

 

-  Behalve de slaapkamers, hebben alle deuren ramen.

-  Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons.

-  In het eerste en het laatste uur van de dag staan leid(st)ers samen. Aan het begin en

  einde van de dag , tijdens breng en haalmomenten zijn er naast de leidsters ook (veel)

  ouders aanwezig.

- Het streven is minimaal 2 volwassenen in het gebouw aanwezig. Gedurende de dag is  
  er sociale controle op de medewerkers en kinderen in de dagopvang, omdat iedere 

  voorbijganger naar binnen kan kijken door de grote raampartijen.

- Haal- en brengmomenten zijn tussen 7:00 en 9:00 en hebben een onvoorspelbaar
  karakter. Hierdoor weet je nooit wanneer een ouder binnen kan lopen. Dit verkleint het
  risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. Dit geldt ook

  voor het haalmoment vanaf 16.00.

- Zo nodig en daar waar mogelijk voegen de groepen samen.

- Leidsters lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimtes binnen,  zonder te

  kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te

  overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.

- De vestigingsmanager en assistent komen regelmatig de groepsruimtes binnen lopen.

- Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur: Als je gevoel zegt dat iets

  niet klopt, dan zeg je er wat van.

- Van iedere medewerker is er een (VOG) verklaring omtrent gedrag aanwezig. Dit geldt
  tevens voor stagiaires.

- Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang continu gecontroleerd op

  strafbare feiten. Continu Screening.

- De wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling
  moet hebben. Een achterwacht is beschikbaar in geval van nood. Happy Faces heeft

  een achterwachtregeling. Deze wordt toegepast wanneer een leidster alleen aanwezig

  is in het pand. De achterwacht is van 7:00 tot 18:30 bereikbaar.

  Bij calamiteiten in deze volgorde:

  - de andere vestiging bellen,

  - Nancy (manager) bellen,

  - collega’s bellen, (wonen in Lelystad, geselecteerd op afstand)

  - alarmnummer 112 bellen

           

 

19 VOG en Continu Screening

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat er niets in het justitiële verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval de kinderopvang.

Om een baan te kunnen krijgen binnen de kinderopvang is het nodig om een VOG te kunnen overleggen. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst het justitieel verleden gescreend. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten bekend zijn, dan wordt er een VOG uitgereikt. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een pedagogisch werker zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt men geen VOG. Deze persoon zal dan niet worden aangenomen. Als aan de persoon niet opnieuw een VOG wordt verstrekt, zal sprake zijn van een grond om de persoon te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de

kinderopvang namelijk wettelijk verplicht

 

Als een persoon werkzaam is in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, of gastouderopvang, of inwonend bij een gastouder, dan valt hij onder de continue screening die op 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging die in de justitiële documentatie wordt doorgegeven aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Dienst Justis zal beoordelen of het nodig is om

de persoon opnieuw te screenen. Als dat het geval is zal de Dienst Justis een signaal geven aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Via de werkgever zal de persoon worden verzocht om opnieuw een VOG aan te vragen.

 

20  Ouder doorverwijzen bij bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en het bijhouden van observatie door mentor.

 

De pedagogisch medewerker spreekt de ouders van het kind met het halen en brengen. Hier wordt al veel informatie gedeeld. Om ouders meer en uitgebreider te kunnen spreken worden  er 1 keer per jaar oudergesprekken ingepland. Zie jaarkalender. Ouders ontvangen hier een uitnodiging voor. Het observatie boekje wat wij ieder jaar invullen is de leidraad voor de gesprekken over de ontwikkeling van het kind.

Een ouder en pedagogisch medewerkers hebben altijd de gelegenheid om eerder gesprekken aan te gaan met elkaar over de ontwikkeling van het kind.  

 

Op de groepen zijn de kinderen onder verdeeld per mentor. Een ouders kan deze onderverdeling zien, op de groepen hangt een lijst. Bij het buitenom brengen ivm Covid-19, mag een ouder hier altijd naar vragen bij de leidsters van de groep. Wanneer er probleem/zorggedrag wordt gesignaleerd, gaan de pedagogisch medewerkers met elkaar in gesprek. In het gesprek worden de ontwikkelingen van het kind besproken en overlegd. Wanneer de pedagogisch medewerkers hetzelfde gedrag als zorgelijk ervaren ondernemen zij de eerst volgende stappen.

 • Het gedrag /zorg van het kind bespreken met de ouder
 • Het gedrag van het kind voorleggen bij leidinggevende.
 • Het voorleggen aan de ouder dat wij samen werken met CJG
 • Het eventueel wanneer nodig is CJG inschakelen om een observatie in te plannen.

Zie sociale kaart Happy Faces

 

Happy Faces heeft een maandelijks overleg met CJG (centrum jeugd en gezin). Dit overleg vind plaats tussen het kinderdagverblijf en de consulente CJG. Kinderen die van de opvang gebruik maken, waar vragen en zorgen rond zijn, kunnen in dit overleg besproken worden. De ouders van het kind zullen op de hoogte worden gesteld (door de pedagogisch medewerker), indien er sprake is van zorgen rond het kind.. Doel van het overleg is advisering en consultatie voor de pedagogisch medewerker bij vragen en zorgen rond kinderen. Het verbeteren  van voegsignalering door de pedagogisch medewerker. 

De gesprekken vinden plaats met de teamleider en eventueel de pedagogisch medewerker. Indien nodig kunnen ouders aansluiten bij de gesprekken. Indien er “dringende” vragen/zorgen zijn over een kind, dan kan er ten alle tijden contact worden opgenomen met de consulente.

De consulente van CJG maakt, naar aanleiding van het gesprek en eventueel ondernomen acties, een aantekening in het kinddossier.

De consulente zorgt ervoor dat de betrokken wijkverpleegkundige van het consultatiebureau geïnformeerd wordt over eventuele acties en afspraken rond het kind.

Per situatie van het kind bekijken de teamleider en de consulente welke zorg/hulp/ondersteuning het beste geboden kan worden en door wie.

En dit zal dan ook worden terug gekoppeld naar de ouders en pedagogisch medewerkers.

Ieder kind heeft vanaf januari 2018 een eigen mentor op de groep. De mentor is verantwoordelijk voor bovengenoemde stappen. Zjj/ Hij houdt alles van het observatieboekje bij. Ook de overgang en de daarbij behorende overgangsgesprekken zijn taak en verantwoording van de mentor. Iedere groep heeft inzicht wie van welk kind mentor is en ouders zijn hiervan op de hoogte. Gesprekken en vragen kunnen door de ouders ook bij deze leidster terecht.

 

Wanneer een kind overgaat naar de basisschool, kan er met toestemming van de ouders een overdracht plaatsvinden naar school. Hierbij zal de ontwikkeling van het kind centraal staan. Het observatie boekje is dan een handig aanknooppunt om de ontwikkeling van het kind voor te leggen. Vaak vragen de scholen hiernaar bij de ouder en een enkele school neemt contact op met Happy Faces.  In overleg met ouders zal er indien hiernaar gevraagd wordt informatie over het kind worden gegeven naar een andere BSO of wanneer het kind over gaat naar een andere opvangorganisatie.

 

 

 

21  De kenmerken van de pedagogische aanpak

 

Tot slot een kleine samenvatting van het pedagogisch beleid op Happy Faces. De uitvoering van dit hele beleid ligt in handen van de leid(st)er. Hij of zij legt een grote stempel op het verzorgen, stimuleren en opvoeden van het kind. In de beroepshouding van een leid(st)er ligt de nadruk op zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen van kinderen in hun eigen ontwikkelingsactiviteiten.

Kinderen hebben een sterke drang om groot te worden en om vaardigheden onder de knie te krijgen. In hun ontwikkeling is hun eigen wil een belangrijke drijfveer. Het zelf doen, zelf oplossingen bedenken voor obstakels die op je weg komen, is voor het kind plezierig

 

Leidsters moeten stil blijven staan bij de volgende kenmerken:

 • Er wordt uitgegaan van de “eigenheid” van het kind;
 • Kinderen worden altijd met respect behandeld;
 • Leid(st)ers behandelen elkaar ook met respect;
 • Leid(st)ers geven altijd het goede voorbeeld;
 • Communicatie tussen leid(st)er en kinderen staat centraal;
 • Het kind wordt gericht ondersteund als het gaat om uitbreiding van ervaringen en activiteiten;
 • Er wordt zorg gedragen voor materiaal dat aansluit bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld waarin het kind zich bevindt;
 • Er wordt spelmateriaal aangeboden dat gevarieerd, veilig en duurzaam is en dat het kind prikkelt om ermee te spelen;
 • Waardering en positieve gevoelens over het kind worden uitgesproken;
 • Wen (nieuwe) activiteit van het kind wordt ondersteund;
 • Er is gevoel voor signalen van kinderen;
 • Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling en er wordt gesignaleerd;
 • Duidelijke informatiestroom naar ouders toe van hun kinderen;
 • Er wordt alles aan gedaan om het kind thuis te laten voelen in de groep en te laten functioneren in de groep;
 • Er wordt aandacht besteed aan hygiëne, veiligheid, voeding, normen, regels en waarden

 

 

 

 

 1. Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

 

Volgens de nieuwe regelgeld IKK start Happy Faces met ingang van januari 2019 met een beleidsmedewerker/coach. De functie houdt in dat alles mbt het beleid van Happy Faces onder haar verantwoordelijkheid valt. Niet alleen het maken en schrijven van verschillende protocollen, maar ook oog houden op de uitvoering hiervan. Nancy Buzeijn zal met ingang van 1 januari 2019 deze functie op zich nemen.

Ook is zij verantwoordelijk voor het coachen van haar team. Wanneer een pm’er de behoeft heeft, kan en zal Nancy op de groep observeren en coachen. De coach kent haar verschillende gesprekstechnieken en kan gericht feedback geven. De coach is in staat een vertrouwensband te hebben met haar medewerkers en deze te onderhouden. De coach is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het functioneren van haar leidsters. Kan de knelpunten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden bij pedagogisch medewerkers signaleren en kan de coaching behoefte achterhalen. De coach weet de kwaliteit van haar team te bewaken en dit bespreekbaar te maken in het team en management.

Voor iedere vestiging van Happy Faces worden de uren verdeeld.

50 uur per vestiging voor alles wat te maken heeft over beleidszaken. Protocollen, vergaderingen, ouderavonden, ggd enz

Voor iedere fulltime pedagogisch medewerker wordt er minimaal 10 uur besteed aan coaching. De telling uren hiervan kan per jaar verschillen omdat dit afhankelijk is van het aantal medewerkers. Dit zijn de gesprekken met personeel, het onderhouden van workshops en cursussen, groepsgesprekken en evaluaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Nieuws

vakantiekrachten

Happy Faces is ook aankomende periode opzoek naar nieuwe kanjers in de opvang. Zie jij het wel...


Leuke weetjes

Happy Faces is de afgelopen maanden druk geweest met werkzaamheden op en rond de...


sluiting tussen kerst en oud en nieuw

Beste ouders

 

Het is nog heel vroeg en met dit weer ook echt nog niet iets om over na te...


maatregelen COVID-19

Happy Faces kinderdagverblijf

- Handen wassen/desinfecteren bij aankomst

- kinderen worden...


Collega's gezocht

Nieuwe collega's gezocht!!

Ben jij de collega die ons team wil komen versterken? Stuur dan...

lees meer


Design en ontwikkeling door de CreatieveVrienden.